Online Galerij B.V. besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Online Galerij kan desondanks niet garanderen dat alle gegevens op deze website volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van deze website. Online Galerij is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen of ander materiaal dat door derden op deze site is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden.

Online Galerij kan er evenmin voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Over Online Galerij

Bij Online Galerij leggen we kunstzinnige onderwerpen bloot en maken we ze bespreekbaar en toegankelijk voor een breed publiek. Dat doen we door ze verteerbaar maar nog steeds op een waardige manier voor het voetlicht te brengen. We focussen ons op zaken die er werkelijk toe doen, die wijdverspreide aandacht verdienen maar dit om wat voor reden dan ook niet krijgen. En we laten ons niet – zoals het gros van de media – leiden door de waan van de dag, maar concentreren ons op de lange termijn. Online Galerij is er voor iedereen die het beste voor heeft met de kunstwereld, en die passie voor een betere wereld met anderen wil delen.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Online Galerij mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Online Galerij heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen.

De meeste beelden komen ofwel uit openbare domeinbronnen of zijn met toestemming van de rechthebbende geplaatst. We streven ernaar om, waar mogelijk, te verwijzen naar de oorspronkelijke bron. Mocht nochtans op enigerlei wijze een auteursrecht van u geschonden zijn, e-mail ons dan.

Disclaimer

Alle rechten op tekst die u op deze site (onlinegalerij.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft liggen bij Online Galerij, een geregistreerde handelsnaam van Online Galerij B.V.. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van tekst is verboden, tenzij hiervoor expliciet schriftelijke toestemming is verleend door de redactie van Online Galerij, te bereiken via info@onlinegalerij.nl.

Links naar andere websites

Deze website bevat een aantal links naar andere websites. Online Galerij is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden (indien aanwezig) van de website die u bezoekt.